We use essential cookies to make Venngage work. By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Manage Cookies

Cookies and similar technologies collect certain information about how you’re using our website. Some of them are essential, and without them you wouldn’t be able to use Venngage. But others are optional, and you get to choose whether we use them or not.

Strictly Necessary Cookies

Always Active

These cookies are always on, as they’re essential for making Venngage work, and making it safe. Without these cookies, services you’ve asked for can’t be provided.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Amazon
 • Google Login
 • Intercom

Functionality Cookies

These cookies help us provide enhanced functionality and personalisation, and remember your settings. They may be set by us or by third party providers.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Chameleon
 • Intercom
 • Algolia

Performance Cookies

These cookies help us analyze how many people are using Venngage, where they come from and how they're using it. If you opt out of these cookies, we can’t get feedback to make Venngage better for you and all our users.

Show cookie providers

 • Venngage
 • Mixpanel
 • Intercom
 • Google Analytics
 • Hotjar

Targeting Cookies

These cookies are set by our advertising partners to track your activity and show you relevant Venngage ads on other sites as you browse the internet.

Show cookie providers

 • Google Ads
 • Google Tag Manager
 • Facebook
 • Pinterest

Venngage cho Giáo dục

Làm cho việc học trở nên tương tác và trực quan. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các lớp học ở mọi lứa tuổi

Học sinh sử dụng Venngage để học về kể chuyện một cách trực quan, khám phá các thông tin và tạo các bài thuyết trình. Đọc thêm trong phần Tài nguyên dành cho Giáo viên dưới đây.

Tài khoản lớp học

Giáo Viên có thể dễ dàng tạo tài khoản cho lớp học của mình và thêm học sinh vào lớp học.

Xem bài đã nộp của Học sinh

Học sinh có thể nộp bài trực tiếp cho giáo viên hoặc chia sẻ với toàn thể lớp học.

Thoả sức Sáng tạo

Hãy để cho học sinh của bạn thể hiện sự sáng tạo của họ khi học về sự quan trọng của thông tin trực quan, kể chuyện và khả năng thuyết trình.

Tài nguyên dành cho Giáo viên

Thắc mắc về việc sử dụng infographics trong lớp học của bạn hoặc làm thế nào để tạo phiếu tự đánh giá cho infographics? Hãy xem trong danh sách Nguồn dành cho giáo viên của chúng tôi.

 
Sắp ra mắt